oo

 

MI TANGZANG PU PAU KAM

A Kaikhawm : J. Thang Lian Pau (2002)

oo

 

 

 

 Tanglai-in Zomi i pu i pate sung panin, a lamdang mi thahat tuamtuam a piang thei zel hi.  Tua bang mi thahatte sung panin thatang, pumpi tangzang a, tai a hat, tangthu-a kigen mi khat in Pau Kam ahi hi.


Pau Kam pen Pu Khan Thuam tapa thumna hi a, Tedim khua ukpi Pu Kam Hau nau ahi hi.  Ama hun lai-in gal leh sa mat kidem hun, mihing takpi kithah kimat hun lai ahih mah bangin, Pau Kam pen gakvai saivai-ah a muan a suan khat uh ahi hi.  Pau kam Pen a hatna thu a thei a mute tungtawnin tuni dongin nupi papite in a mangngilh thei loh uh gen bel-in a neih khat uh ahi hi.  Pau Kam hatzia a genna uhah amah pen tai lamsangah tangzangin hat a, manlang mahmah hi.  Deih taka a tai ngial ciangin, a nunga na lum puak leng ding deng hi.  Buisai a sikkhak nangawn pilh lo khuak lo hi. Sial-ek hing a sik khakte zong dep lo hi, kici hi.

Pau Kam in a tenna Mualbeem khua panin  a khua gal Vangteh khuate lokuan vai ciah a khuamual uh a tung, a ngal muh pen a khua uh a tun ma-in Mualbem pan in delh leng phakngap ing, ci hi.  A lawmte in um lo ahih manin khaam uh hi.  Pau Kam zong Mualbeem panin Zangzawl ah, tua pan a khawtaw lui-ah tawn suk in, tua pan to kah leuleu in, tai cih takin a tai leh Vangteh lokuan tawknga lo-a a paipaite, a khua uh a tun ma-in pha takpi hi, ci hi.


Tanglai Zomite sung panin Pau Kam pen pumpi tangzangin manlang a, tai a hat mahmah mi lamdang khat ahih manin, tulai leitung minam tuamtuamte sung panin tai hat pen a kicite in zong Pau Kam hatna zah a ban zo tuan kei ding hi.

 

 

SOURCE:  TEDIM BEHS NO 1 GOLDEN JUBILEE MAGAZINE 1998