oo

 

MI THADAH SAM DAL

J. Thang Lian Pau | May 25, 2004

 

oo

 

 

 

 

 

Mizorama a bel kaite(hero) lakah Zomi khat kihel a, tua pen Teikhang khaw mi, Pu Sam Dal hi in, thadahna lamah hi citciat hi. Zomite pen thadahna lamah Mizoramah a bel kai ciin hong ciamteh in, sanglai natawmah kisim hi.

Mizorama mi thadah pen Zomi, Sam Dal ci-a kiciamteh pen ahi takpi mah hiam, hong kisimmawhnop mana phuahtawm hizaw hiam, cih tel nuamin kha masa-a Teikhang ka (J TLP) phakna-ah, a tangthu leh a khan hun ka kan hi. A thei pen dinga lamet Teikhang khua papi ka dot ten lah "Ko zong, taktak hiam ka thei kei uh; Mizote gen dan val a tangthu thei leh a khan hun thei om kei ung; Teikhang khaw nawlah Dahpa Kawn kici Sam Dal mun bel om veen" ciin hong dawng tek uh hi. Tua ciangin, ka lungsim in Mizo ten Sam Dal a cih pen Zomi tangthu-a Dahpa i cih peuh ahi tam, ka ci hi. Tua hi leh, Dahpa pen Mizoram, Teikhang khua-a khang dingin lah ka um kei hi. Dahpa pen Prof. C. Thang Za Tuan, Yangon in AD 100 hun pawl, Zomite Kawlzang i teen lai, Pagan kiimah Peng Lamte tawh khangkhawm danin tuat si hi. Mizo ten Zomi tangthu neih teng mah na neiin, Peng Lam pen Chhura, Thang Ho leh Lian Do i cih pen Lianate Unau ci uh in, Mizoram sunga piang leh khang tek danin ngai uh hi. Tua mah bangin Dahpa i cih pen Sam Dal ciin, Mizoram maha piang leh khang danin na tuat uh ai tam aw, cih theih hi.

Zomi tangthu-a Dahpaí min neihna pen a thadahna leh khuang (Dahpa Khuang) a neihna hi a. Sam Dalí min neihna zong thadahna leh pilna hi.

Khatvei Sam Dal gamlakah a pai leh, theipi min zeizai a mu hi. Duhgawh mahmah ta leh, a lo ngap kei hi. Theipi nuai-ah thallup in, a gah kiat paíng in, kamkasa in a dawh hi. Sawtpi khit ciangin a kam sungah theigah kia khat tu a, himahleh, ka hai ngap diam ciín kingaihsunsun hi. Ngap lopi-a a haihai khit ciangin, ka valh ngap tam ciín kingaihsun leuleu a, ngap lopi mahin a valh niangniang hi. Tualai takin a kiangah sahang talpi khat pai a, Sam Dal in "Sahang aw, hua mual dawnah hong pua to in la, hong ne in" a ci hi. Mualdawn a tun ciang Sam Dalí kheemna lau-in sahang a taimang hi.

Mun lemlopi-ah thallup a, theigah kia khat a kam tawh dawh kha lian cih pen Speed leh Velocity, Time leh Trigone-metry leh Geometry siksana distance tehdik khin sitset thei Sam Dal sangin Gravitation of the Earth mukhiapa Scientist minthang Isaac Newton in khuak pilna lamah nasiat zawkna nei tuan het lo ding hi.