oo

 

PI TEEL CIIN' TANGTHU

A Kaikhawm : J. Thang Lian Pau (2002)

oo

 

 

 

 
Nidang lai-inah nungak mel hoih mahmah khat om a, a min Teel Ciin kici hi. Amau Tonzang-a teeng hi a, Manlunte thupi laitak hi a, Pu Kam Hau' min than hun lai hi dingin ki-um hi.

Tangval tampi in ngai a, Tualmu khua tangval khat tawh kitengin ta khat nei hi.  Tua hun lai takin Tonzang pana a pate vaimim hau uh a, vaimim ai nuamin samsak uh hi.  Mantuangte in vaimim aih ding thupisak uh a, a dang Tedim mite in tang aih ding thupisak zaw uh hi.

Tua banga a sapsak uh ciangin Teel Ciin in  "Kei gundungah ka pai ciangin ka ci nuam kei thei in, hong pai zo dah ning" ci hi.   A nute in a hawh ding deih lua uh ahi manin, "Na nu cina, gim mahmah hi." ci-in a zaksak ciangin thupi, thukin sa ahih manin kithawi biangbuangin a mai beelmang zut man loin pai hi.  A nupa un pai uh a, Tuikawi tuili gei a tun uh ciangin Teel Ciin in, "Ka ek va tha pak ning, i nau na tawi in," ci-in lampamah pialin tung kik nawn lo hi.

A tun kik theih loh ciangin a pasal in singdawn pan samsam hi. A naungek lah nawi duhin kapkap a, a pasal in lungkham lua in la phuak hi.

Tawicil von min-in kong ham zaw diam,
Lailun mahin ngaih neem kong ci diam,

ci-in sasa hi.  A tun theih loh ciangin a nau tawi-in Tonzangah pai suak a, khuamial khitin tung hi.  A tun ciangin a nu a pate in, "I ta hong tun lohin sa hawm kei ni." ci-in na ngak uh hi.  A thu teng a ngen ciangin Teel Ciin nu in la khat phuak a;

I sau nen h ningzu aisa buan bang ,
Von Ciin, zamzo ong tun ma'n kihawm mawh,

na ci hi.

A pawi ven ciangin a pasal lah a sungh ten a teencip ding hi thei lo ahih manin a khua, Tualmu-ah ciah kik hi. A nau lah nawi duhin kapkap a, zanin zong ihmu loin nau khiim in, pialkhang khawngah kilehpihpih hi. A nau a ihmut ciangin tawmveivei luppih a, khatvei a ihmut sungin a mangin Teel Ciin kihil hi.  "I nau ann ding akgil-ah koih ing, khua a vak ciangin na en in," ci hi. Khua a vak ciangin akgil a et leh um sungah zuha thunsa -in na om a, la-in nau a pia hi. Tua bangin a mi kimu loin kihil zelzel hi.

Ni khat ni ciangin a singcih ding bei a, a nau pen a innpi uhah kha-in sing pua dingin kuan hi. A tun ciangin lawhta sungah ann suksa-in na om hi.  A vengte kiangah "Kua in annnek hong bawlsak na hi uh hiam?" ci-a a dot ciangin a vengte in, "Ko bawl peuhmah kei ung. Ka va et uh ciangin ak-kang khat sum phungah a vakvak mu bek ung," ci uh hi.  Tua bangin tam veipi om hi.

Ni khat ni ciangin, amah zong lokuan kineihin a inn sunga lupna tungah lumin a inn khak hi. Nidanga a pai ngei banga Teel Ciin a va pai leh a pasal in mu hi.   Lawhta tawh ann la dingin a pai teh a pasal in thakhat in bawhin man a, a thu teng kikum uh hi.  Tua pan kipanin ciahsak nawn lo hi.   Ama ngenna-ah, "Tuikawi li-a dawite hi a, nuam mahmah hi," ci hi.

A sawt vei ciangin a sing cih ding uh bei a, vaikuan lohin phamawh hi. Nusia leh lah mang kikin a tun nawn loh ding lau ahih manin tawl khat nusia gam lo hi.

Tualmute khua ngei, Kawlmual kici, khuaikeen ngei a suak suk, Muallui kici om hi.  Ama'n la khat sa a;

(a) Ka khua ngai ing e,
      Ka Mu tual khua ngai ing,
      Ka lam ngai ing e,
      Ka Kawlmual lam ngai ing;

(b) Muallui tui siang ka dawn loh ding aw,
      Kawlmual lam phei tot loh ding aw,

ci-in sasa hi.

A sing cih ding uh om nawn lo a, a pasal in a zi kiangah, "Na paikhia peuhmah kei in, sing va pua pak ni'ng," ci-in vai khaka sing pua dingin a kuan hi.  Tua kalin na mang kikin a thu a la lah kiza nawn lo, lah kimu nawn lo, a guhsia beek zong kimu ngei nawn lo suak hi.

1941 hun pawlin Pu Vial Khaw Tuan in mang mu thei hi. Ama genna ah; "Teel Ciin pen dawi ten zi-in nei a, ta zong nei hi," ci hi.  Tua pa in mi cidam a vakvak kim lai, "Na kimit-et dih aw ka lung nuam kei ," a cih leh ka lawmte in thah hong sawm hi cih a thei khol ahi hi.  Ahi hangin nang si ni teh, ci lo hi.
 

Tua pa genna ah "Lungsan gunlai sak to-ah ka pai ciangin nupi hoih mahmah khat in, "Vial Khaw Tuan aw, ciah mengmeng in, na ciah pak kei leh kei na bang ding hi," ci-in hong mu peuh leh hong sawl pahpah," ci-in gen hi.  Tua hun lai-a mite in Teel Ciin a kici hoh ahi tam, ci-in ummawh uh hi.//

 

 

 

SOURCE:  TEDIM BEHS NO 1 GOLDEN JUBILEE MAGAZINE 1998